Συνάρτηση AND Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση Excel AND  είναι μία λογικού τύπου συνάρτηση που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει αν μία λογική έκφραση είναι αληθής ή όχι. Η AND επιστρέφει τιμές ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥΔΗΣ. Για να ελέγξουμε αν ένας αριθμός που βρίσκεται στο κελί Α1 είναι μεγαλύτερος από το 0 και μικρότερος από το 10, χρησιμοποιούμε, use =AND(A1>0;A1<10).