Συνάρτηση ABS Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση Excel ABS επιστρέφει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού. Δηλαδή τον αριθμό χωρίς το πρόσημό του. Πρόκειται για μία μαθηματική συνάρτηση.