Συνάρτηση ODD Excel

Συνάρτηση ODD Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση ODD στρογγυλοποιεί έναν θετικό ή αρνητικό αριθμό αριθμό προς τα επάνω, απομακρύνοντας τον από το 0.

Συνάρτηση MUNIT Excel

Συνάρτηση MUNIT Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση MUNIT επιστρέφει το μοναδιαίο πίνακα για την καθορισμένη διάσταση που εισάγουμε ως όρισμα.

Μοναδιαίος πίνακας είναι ένας πίνακας ο οποίος έχει ίσο αριθμό γραμμών και στηλών και στην κύρια διαγώνιό του όλα τα κελιά έχουν την τιμή 1.

Συνάρτηση MULTINOMIAL Excel

Συνάρτηση MULTINOMIAL Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση MULTINOMIAL επιστρέφει τον λόγο (διαίρεση) του παραγοντικού ενός αθροίσματος τιμών προς το γινόμενο των παραγοντικών των τιμών

Συνάρτηση MROUND Excel

Συνάρτηση MROUND Excel

Περίληψη

Η συνάρτηση MROUND επιστρέφει έναν αριθμό, στρογγυλοποιημένο στο επιθυμητό πολλαπλάσιο.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να εγγραφείτε στο Newsletter μας